Работа "головний бухгалтер" Киев в Школа І-ІІІ ступенів № 275 імені Кравчука Володимира

Отправить резюме Добавить в отобранные Похожие вакансии Пожаловаться на вакансию
Компания Школа І-ІІІ ступенів № 275 імені Кравчука Володимира
  Все вакансии этой компании
Город Киев
Категория Бухгалтерия/Аудит
Зарплата 2581 - 3870грн.
Занятость свободный график
Размещена 22/11/2016
 
Требования к соискателю
Опыт работы не имеет значения
Уровень образования средне-специальное
Вакансия головний бухгалтер  

Требования:
Обязанности:
Условия труда:1. Забезпечує раціональну організацію обліку і звітності в школі за допомогою максимальної механізації обліково-обчислю­вальних робіт, використання прогресивних форм і методів бухгал­терського обліку й контролю.

2. Керує розробкою і здійсненням заходів, спрямованих на до­тримання державної фінансової дисципліни.

3. Здійснює прийом первинної документації з відповідних діля­нок бухгалтерського обліку, контроль за нею і готує її до об рахункової обробки.

4. Веде облік коштів, що надходять, товарно-матеріальних цінностей і основних засобів, своєчасно відображає на рахунках бухгалтерського обліку операції, пов'язані з їхнім рухом, веде облік витрат виробництва й обігу, виконання робіт, реалізації продукції, результатів господарсько-фінансової діяльності школи, а також фінансових, розрахункових і кредитних операцій.

5. Контролює законність, своєчасність і правильність оформ­лення документів.

6. Складає економічно обґрунтовані звітні калькуляції собівар­тості продукції, робіт (послуг), розрахунки заробітної плати, тари­фікацію педагогічних працівників.

7. Здійснює нарахування і перерахування платежів до дер­жавного бюджету, внесків на державне соціальне страхування, коштів на фінансування капіталовкладень, заробітної плати пра­цівників школи, податків та інших виплат і платежів, погашення у встановлені терміни заборгованостей банкам за позики, а також відрахування коштів у фонди економічного стимулювання та інші фонди.

8. Здійснює економічний аналіз господарсько-фінансової діяль­ності за даними бухгалтерського обліку і звітності з метою виявлен­ня внутрішніх господарських резервів, усунення витрат і невироб­ничих затрат.

9. Вживає заходів щодо запобігання виникненню нестач, незаконному витрачанню коштів і товарно-матеріальних цінно­стей, порушенням фінансового і господарського законодав­ства.

10. Бере участь у проведенні інвентаризації коштів, товар­но-матеріальних цінностей, розрахунків і платіжних зобов'язань.

11. Здійснює оформлення документів з нестач і крадіжок коштів і товарно-матеріальних цінностей, передає в разі необхідності ці документи до слідчих і судових органів.

12. Веде роботу щодо забезпечення суворого дотримання штат­ної, фінансової і касової дисципліни, адміністративно-господарсь­ких та інших витрат, законності списання з бухгалтерських балансів недостач, дебеторської заборгованості та інших витрат, збережен­ня бухгалтерських документів, а також оформлення і здачі їх у вста­новленому порядку до архіву.

13. Своєчасно складає необхідну бухгалтерську звітність і подає її у встановлені терміни до відповідних органів.

14. Розробляє і впроваджує раціональні методи ведення об­лікової документації, впроваджує засоби механізації обліково-об­числювальних робіт.

15. Надає працівникам школи методичну допомогу з питань обліку, контролю, звітності й економічного аналізу.

Контакты:

ФИО: Антощак Оксана Вікторівна
Телефон: связаться
Отправить резюме
Похожие вакансии